Chương trình đổi thưởng với Thành viên gia đình

Thông tin chương trình gia đình

Chuyển giao vé thưởng

Các hội viên SKYPASS có thể chuyển giao vé thưởng cho các thành viên đã đăng ký trong gia đình bằng cách đổi số dặm tích lũy của mình.

Chương trình gia đình

  • Tối đa 5 thành viên gia đình, bao gồm hội viên đã đăng ký tài khoản, có thể đổi điểm thưởng thông qua Chương trình gia đình.
  • Chương trình gia đình cần có sự ủy quyền từ thành viên gia đình.
  • Khi gộp số dặm của gia đình, quý khách có thể chỉ định số dặm cũng như thứ tự của các thành viên trong gia đình.
  • Khi hoàn dặm thưởng sau khi sử dụng một phần, chúng tôi bắt đầu với số dặm có ngày hết hạn xa nhất và số dặm gia đình đã được bổ sung gần đây nhất.
  • Chương trình Gia đình có thể không được áp dụng với một số chương trình thưởng.
  • Nếu quý khách cho phép gộp số dặm, thành viên gia đình được ủy quyền sẽ được thông báo về số dặm còn lại của quý khách và có thể gộp số dặm của quý khách bất cứ lúc nào mà không cần có sự cho phép bổ sung.
  • Ủy quyền có hiệu lực cho đến khi quý khách rút khỏi chương trình và quý khách có thể ủy quyền hoặc rút khỏi việc gộp dặm qua trang web bất cứ lúc nào.

Các thành viên hợp lệ trong gia đình

Các thành viên gia đình có thể bao gồm vợ/chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, cha mẹ vợ, con rể, con dâu, ông bà và các cháu.

Cách đăng ký hoặc thay đổi đăng ký gia đình

Đăng ký gia đình phải được hoàn thành trước khi chuyển giao vé thưởng cho các thành viên gia đình hoặc để đổi vé thưởng thông qua Chương trình gia đình.

Quý khách có thể gửi đơn yêu cầu cùng các giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình qua trang web, fax hoặc gửi đến văn phòng của chúng tôi tại địa phương.

  • Fax: 310-417-5696 (Mỹ và Canada), 02-2656-8989 (Hàn Quốc), 06-6264-3438 (Nhật Bản)

Trong trường hợp có sự thay đổi trong các thành viên gia đình đã đăng ký, vui lòng liên hệ với Korean Air để cập nhật đăng ký gia đình của quý khách.

Thời gian xử lý sau khi gửi đăng ký là khoảng 1-2 tuần.

Cách sử dụng vé thưởng qua chương trình xác nhận/gia đình

Vé thưởng và/hoặc vé thưởng nâng hạng có thể được xuất qua trang web, trung tâm dịch vụ hay văn phòng vé tại địa phương.

Khi tới phòng vé tại địa phương để đăng ký vé thưởng, hội viên phải nộp một mẫu đổi điểm thưởng cùng với CMND có ảnh của mình.