Ví dụ về Hành trình

Ví dụ 1) Hành trình đủ điều kiện

"Hành trình vòng quanh thế giới phải qua CẢ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương!"

      

Ví dụ 2) Hành trình không hợp lệ

"Thành phố đi ban đầu được sử dụng làm chặng dừng trong chuyến đi!"

      

 

Ví dụ 3) Hành trình không hợp lệ

"Hành trình Vòng quanh thế giới chỉ cho phép bay ngang Thái Bình Dương và Đại Tây Dương một lần cho mỗi chiều và không được phép quay lại."